Galeria zdjęć

Przejdź do treści

ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

Administracja Samorządowa

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie zagadnień zarządzania strategicznego, w szczególności z zarządzania zmianą (procesami reform i modernizacji administracji) jakości administracji oraz z zarządzaniem zasobami administracji (ludzkimi, materialnymi i finansowymi). Znaczną uwagę poświęca się dostosowaniu umiejętności słuchaczy do funkcjonowania na polu administracji lokalnej i krajowej w warunkach członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Podczas studiów słuchacz otrzymuje niezbędny zasób wiedzy prawniczej, administracyjnej i menedżerskiej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi w administracji samorządowej, przede wszystkim w zakresie organizowania działalności lokalnej poprzez zarządzanie zarówno istniejącym mieniem samorządowym, jak i w obszarze programowania rozwoju lokalnego.

Rekrutacja na Studia Podyplomowe „Administracja Samorządowa”

Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, które pracują w administracji rządowej i samorządowej, jak również do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową ze sferą administracji publicznej. Absolwent jest przygotowany do pracy na różnych szczeblach administracji samorządowej oraz w różnych obszarach aktywności wspólnot lokalnych.

Termin składania dokumentów:

2021-06-01 – 2021-10-01

Planowany termin rozpoczęcia:

2021-10-09

Czas trwania studiów:

2 semestry

Dokumenty konieczne do rejestracji kandydata na Studia Podyplomowe „Administracja Samorządowa”:

· Podanie (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line na stronie: https://rekrutacja-studia.up.krakow.pl/2/default.aspx)

· Ankieta aplikacyjna (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line na stronie: https://rekrutacja-studia.up.krakow.pl/2/default.aspx )

· Umowa o warunkach odpłatności za naukę (dokument zostanie wygenerowany po rejestracji on-line na stronie: https://rekrutacja-studia.up.krakow.pl/2/default.aspx, 2 egzemplarze)

· Dyplom/odpis dyplomu/ ukończenia studiów wyższych (kserokopia, oryginał do wglądu na pierwszych zajęciach)

· Zdjęcie

· Opłata rekrutacyjna Opłata rekrutacyjna (opłata wynosi 85 zł, wpłaty należy dokonać na nr konta: 34 1240 2294 1111 0010 9051 7096)

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać na adres: Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; z dopiskiem: studia podyplomowe

Miejsce realizacji zajęć:

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (w roku akademickim 2020/2021 zajęcia będą realizowane wyłącznie w formie zdalnej).

Opłaty:

Czesne – opłata za semestr: 1500 zł

Z możliwością rozłożenia płatności na raty:

I rata – do 31 października 2020 r.

II rata – do 30 listopada 2020 r.

III rata – do 15 marca 2021 r.

IV rata – do 30 kwietnia 2021 r.

Program Studiów Podyplomowych „Administracja Samorządowa”

Semestr 1

Podstawy prawa konstytucyjnego RP

Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego

Ustrój prawny samorządu terytorialnego

Status prawny pracowników samorządowych

Podstawy organizacji i zarządzania

Zarządzanie ryzykiem

Prawo zamówień publicznych

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Podstawy marketingu

Semestr 2

Europejskie systemy władzy lokalnej

Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne

Fundusze strukturalne UE

Finanse lokalne i gospodarka finansowa samorządu terytorialnego

Podstawy negocjacji

Nowoczesna administracja samorządowa

Prawo do informacji publicznej i ochrona danych osobowych

Kadra dydaktyczna

Wysoką jakość kształcenia zapewnia skrupulatnie dobrana kadra doświadczonych praktyków i cieszących się uznaniem teoretyków oraz starannie przygotowane programy i metody nauczania. Studia podyplomowe trwają dwa semestry, zajęcia odbywają się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Nasi pracownicy są dyspozycyjni każdego dnia w zakresie konsultowania (e-mail) spraw dotyczących administracji samorządowej. Studia podyplomowe Administracja Samorządowa to wysoki poziom nauczania, programy odpowiadające na zapotrzebowanie pracodawców oraz wykładowcy z dużym doświadczeniem praktycznym.

Kierownik Studiów – dr Małgorzata Kmak

e-mail: malgorzata.kmak@up.krakow.pl

Zachęcamy do odwiedzin strony pod adresem: https://www.facebook.com/SPINoPiA